Мета дисципліни: формування у студентів уявлення про теоретичні засади стратегічного планування, а також оволодіння навичками та інструментарієм стратегічного аналізу і формування  стратегій підприємства.

         Завдання дисципліни: освоєння інструментарію розробки стратегій підприємства і вибору стратегічних альтернатив; розвиток навичок стратегічного мислення та практичного застосування методологічного апарату курсу; оволодіння методом кейс-аналізу, навичками аналітичного обґрунтування вирішення стратегічних проблем.

         Предмет дисципліни: стратегічний процес на підприємстві.

Після опанування курсу студент має

знати:

-теоретичні і методичні основи формування і обґрунтування стратегії підприємства відповідно до програми курсу;

уміти:

-проводити стратегічну сегментацію підприємства;

-визначати фактори, які впливають на конкурентне становище фірми;

-формулювати місію та цілі підприємства, аналізувати їх;

-встановлювати взаємозв'язки між внутрішніми можливостями та конкурентним становищем фірми

-формулювати загальнокорпоративну та конкурентні стратегії підприємства;

-аналізувати інформацію, матеріали кейсу та робити адекватні висновки;

-порівнювати стратегічні альтернативи та обґрунтовувати вибір кращої з них.